Khóa 45 - Nhiệm kỳ XXII

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 Ch nhim, 2 Phó ch nhim và 4 Trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.

Thành viên Ban ch nhim nhim k XXII năm 2021 - 2022 gm các thành viên sau: 

 

IMG_5266_1

 

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Trần Văn Từ

Lớp: KN010 - K45

Email: tranvantu281100@gmail.com

Tel: 0907 068 236

IMG_5280_1_3

 

 

 

z3208481372721_5f756d11db72c440395ff0bc4bdcd67e_2

 

 

 

 

IMG_5312_1_2

 

 

 

 

IMG_5318_1_1_2

 

 

 

 

IMG_5331_1_2

 

 

 

 

IMG_5285_1_2

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Nguyễn Trần Khánh Như

Lớp: KIC01 - K45

Email: khanhnhu22401@gmail.com

Tel: 0789 812 040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Phạm Thị Ánh Phương

Lớp: KIC01 - K45

Email: anhphuong98.2001@gmail.com

Tel: 0938 269 073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Phạm Thị Hoài Thu

Lớp: KIC02 - K45

Email: thupham.a2c@gmail.com

Tel: 0398 692 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

Họ và tên: Nguyễn Thiên Nhật Hà

Lớp: KNC01 - K45

Email: nhatha.a2c@gmail.com

Tel: 0767 090 625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thục Nhi

Lớp: KIC02 - K45

Email: thucnhi.a2c@gmail.com

Tel: 0379 570 076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thiện

Lớp: KN005 - K45

Email: minhthien.a2c@gmail.com

Tel: 0937 038 031

   
Đối tác