Khóa 38 - Nhiệm kỳ XV

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 ch nhim, 2 phó ch nhim và 4 trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.http://www.a2cclub.com/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

 Thành viên Ban ch nhim nhim k XVI năm 2014-2015 gm các thành viên sau:

 

 

HIEU

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Lê Trung Hiếu
Lớp: KI01 – K38

Email: lehieu.a2c@gmail.com

  Số điện thoại: 096 973 0450

 

Camera360_2015_5_13_045742

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Nguyễn Minh Đăng

Lớp: KI01 –  K38

Email: dang.9.hardy@gmail.com

  Số điện thoại: 0126 446 4254

 

NGOC

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Lê Minh Ngọc

Lớp: KICL01 – K38

Email: leminhngoc1407@gmail.com

  Số điện thoại: 0169 799 4045

 

LE

TRƯỜNG BAN HỘI THẢO

Họ và tên: Nguyễn Đình Ngọc Lê

Lớp: KICL02 – K38

Email: ngocledinh218@gmail.com

  Số điện thoại: 0166 681 2700

 

TRANG

TRƯỞNG BAN BẢN TIN

Họ và tên: Phạm Thị Thùy Trang

Lớp: KI02 – K38

Email: phamtttrang94@gmail.com

  Số điện thoại: 0164 935 1662

 

CHUYEN

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Nguyễn Thế Chuyên

Lớp: KT03 – K38

Email: chuyen.nguyen215@gmail.com

  Số điện thoại: 096 328 1618

 

VINH

TRƯỞNG BAN MARKETING

Họ và tên: Nguyễn Quang Vinh

Lớp: KICL01 – K38

Email: quangvinh.ueh218@gmail.com

  Số điện thoại: 093 939 3180

 

 

 

Đối tác