Khóa 42 - Nhiệm kỳ XIX

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 ch nhim, 2 phó ch nhim và 4 trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.

Thành viên Ban ch nhim nhim k XIX năm 2018 - 2019 gm các thành viên sau: 

 

2019-01-28_02.41.38_1

 

 

 

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Phùng Gia Trọng

Lớp: KN003 - K42

Email: Giatrong1504@gmail.com

Tel: 093 8341 677

2019-01-28_02.12.59_2

 

 

 

2019-01-28_12.46.10_1

 

 

 

 

2019-01-28_02.18.50_1

 

 

 

 

2019-01-28_02.39.04_1

 

 

 

 

IMG_22481

 

 

 

 

2019-01-28_02.15.24_1

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Đào Trần Mỹ Dung

Lớp: KIC04 - K42

Email: Daotranmydung162@gmail.com

Tel: 094 7916 298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Phạm Thị Như Hoa

Lớp: KIC03 - K42

Email: Nhuhoaa.98@gmail.com

Tel: 0377 269 952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Châu Vĩnh Phúc

Lớp: KN009 - K42

Email: Vinhphuca828@gmail.com

Tel: 039 7961 333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

Họ và tên: Nghiêm Thị Thanh Hiền

Lớp: KNC01 - K42

Email: Thanhhien0820@gmail.com

Tel: 096 8131 098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ

Họ và tên: Trương Ái Trúc

Lớp: KIC03 - K42

Email: Truongaitruc.a2c@gmail.com

Tel: 088 8456 047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Nguyễn Minh Uyên

Lớp: KNC01 - K42

Email: Minhuyenjb@gmail.com

Tel: ‭090 5015 928‬

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác