Khóa 39 - Nhiệm kỳ XVI

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 ch nhim, 2 phó ch nhim và 4 trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.http://www.a2cclub.com/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

 Thành viên Ban ch nhim nhim k XVI năm 2015-2016 gm các thành viên sau:

 

 

7

 

 

 

CHỦ NHIỆM

 

Họ và tên: Nguyễn Minh Tiến

Lớp: KICL2 –K39

Email: nguyenminhtien15495@gmail.com

Tel: 0934 773 691

1

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

2

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

 

Họ và tên: Hoàng Thị Vỹ Ngọc

Lớp: KI02 – K39

Email: Hoangvyngoc2601@gmail.com

Tel: 0985 577 870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Lê Thị Anh Thi

Lớp: KI01 – K39

Email: anhthi1310@gmail.com

Tel: 0942 952 043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thỏa

Lớp: KT05 – K39

Email:phuongthoa.nguyen94@gmail.com

Tel: 0974 051 932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN BẢN TIN

Họ và tên: Ninh Thị Toàn

Lớp: FT03 – K39

Email: toanthininh@gmail.com

Tel: 0963 44 33 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN MARKETING

Họ và tên: Nguyễn Văn Anh

Lớp: KI01 – K39

Email: nguyenvananh01091995@gmail.com

Tel: 0969 132 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Nguyễn Hữu Vũ Trung

Lớp: KT10 – K39

Email: Nguyenhuu316@gmail.com

Tel: 099 534 8144

 

 

Đối tác