Khóa 43 - Nhiệm kỳ XX

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 ch nhim, 2 phó ch nhim và 4 trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.

Thành viên Ban ch nhim nhim k XX năm 2019 - 2020 gm các thành viên sau: 

 

 

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Mai Thanh Tú

Lớp: KIC02 - K43

Email: maithanhtu123456@gmail.com

Tel: 033 6953 253

IMG_9943

 

 

 

IMG_9945

 

 

 

 

IMG_9965

 

 

 

 

IMG_9953

 

 

 

 

IMG_9961

 

 

 

 

bkt2_optimized

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Phan Hoàng Diệu Linh

Lớp: KI002 - K43

Email: Dieulinh1069@gmail.com

Tel: 038 7689 169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Nguyễn Thị Trang

Lớp: KI01 - K43

Email: trangnguyen.ntt27@gmail.com

Tel: 076 8991 123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mẫn

Lớp: NH006 - K43

Email: ngocman207@gmail.com

Tel: 039 8778 814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

Họ và tên: Trần Thị Bích Vy

Lớp: FN001 - K43

Email: ttbichvy@gmail.com

Tel: 096 9145 917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Ngô Thanh Ngân

Lớp: KI001 - K43

Email: nntngan27@gmail.com

Tel: 056 8979 386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Huỳnh Minh Thảo

Lớp: KN006 - K43

Email: hminhthao1@gmail.com

Tel: ‭083 3835 968

   
Đối tác