Khóa 41 - Nhiệm kỳ XVIII

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 ch nhim, 2 phó ch nhim và 4 trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.

Thành viên Ban ch nhim nhim k XVIII năm 2017 - 2018 gm các thành viên sau:

 

 

123

 

 

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Trần Văn Ninh

Lớp: KN003 – K41

Email: vanninh043@gmail.com

Tel: 0124  5757 319

 

 

 

 

 

3_1_1

 

 

 

hoa

 

 

tu

 

 

viet

 

 

tho

 

 

 

sYn

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Dương Kỳ Phan Huy

Lớp: KI02 – K41

Email: duongkyphanhuy987@gmail.com

Tel: 0122 393 3382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Mai Thân Thủy Quỳnh

Lớp: KIC04 - K41

Email: maithanthuyquynh@gmail.com

Tel: 0944 345 672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Đào Uyên Phương

Lớp: FN01 – K41

Email: uyenphuong2603@gmail.com

Tel: 0164 7303 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN BẢN TIN

Họ và tên: Trang Thanh Tùng

Lớp: KIC03 – K41

Email: trangthanhtung3t@gmail.com

Tel: 0937 149 413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Phan Ý Thơ

Lớp: KIC04 – K41

Email: tho.nguyenphan3011@gmail.com

Tel: 0914 440 066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh Tùng

Lớp: KIC01 – K41

Email: thanhtung2196@gmail.com

Tel: 0164 522 2043

 

 

Đối tác