Khóa 40 - Nhiệm kỳ XVII

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 ch nhim, 2 phó ch nhim và 4 trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.http://www.a2cclub.com/wordpress/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Thành viên Ban ch nhim nhim k XVII năm 2016 - 2017 gm các thành viên sau:

 

 

123

 

 

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Võ Nguyễn Tiến Đạt

Lớp: KI02 – K40

Email: tiendat1826@gmail.com

Tel: 0166 465 6456

3_1_1

 

 

 

hoa

 

 

 

 

 

tu

 

 

 

viet

 

 

 

nhu

 

 

 

sYn

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Trần Thiện Nhân

Lớp: KI02 – K40

Email: thiennhantran0112@gmail.com

Tel: 096 511 54 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Đặng Bảo Hòa

Lớp: KN05 – K40

Email: dangbaohoa96@gmail.com

Tel: 0165 759 5450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh Tú

Lớp: KI02 – K40

Email: nngocminhtu@gmail.com

Tel: 0933 820 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN BẢN TIN

Họ và tên: Hoàng Quốc Việt

Lớp: KICL1 – K40

Email: quocviethoang411@gmail.com

Tel: 0167 246 5113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN MARKETING

Họ và tên: Võ Thị Hà Như

Lớp: KI02 – K40

Email: vothihanhu.ueh@gmail.com

Tel: 0163 293 8039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Trần Ngọc Sơn

Lớp: KI01 – K40

Email: sonsnrki@gmail.com

Tel: 0163 401 2436

 

 

Đối tác