Khóa 46 - Nhiệm kỳ XXIII

Ban chủ nhiệm CLB A2C có 7 thành viên gồm 1 Chủ nhiệm, 2 Phó chủ nhiệm và 4 Trưởng ban. Mỗi khóa có nhiệm kỳ 1 năm.

Thành viên Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ XXIII năm 2022 - 2023 gồm các thành viên sau:

 

IMG_5266_1

 

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Nguyễn Tống Duy Đan

Lớp: KN009 - K46

Email: duydan2502@gmail.com

Tel: 0914 875 905

IMG_5280_1_3

 

 

 

z3208481372721_5f756d11db72c440395ff0bc4bdcd67e_2

 

 

 

 

IMG_5312_1_2

 

 

 

 

IMG_5318_1_1_2

 

 

 

 

IMG_5331_1_2

 

 

 

 

IMG_5285_1_2

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Phạm Nguyễn Quỳnh Mai

Lớp: KN003 - K46

Email: pnquynhmai590@gmail.com

Tel: 0964 870 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Vũ Hà Lam

Lớp: KIC03 - K46

Email: lamvuha0107@gmail.com

Tel: 0932 610 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Đặng Nguyễn Thùy Dương

Lớp: KIC03 - K46

Email: duongdang.a2c@gmail.com

Tel: 0917 341 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

Họ và tên: Nguyễn Minh Thư

Lớp: FNC10 - K46

Email: minhthu.a2c@gmail.com

Tel: 0911 333 289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ

Họ và tên: Phạm Phùng Thanh Thảo

Lớp: KIC06 - K46

Email: phamphungthanhthao.a2c@gmail.com

Tel: 0965 227 503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Trần Hoàng Đông Anh

Lớp: KN005 - K46

Email: donganh.a2c@gmail.com

Tel: 0961 285 276

   

 

Đối tác