Khóa 44 - Nhiệm kỳ XXI

Ban ch nhim CLB A2C có 7 thành viên gm 1 Ch nhim, 2 Phó ch nhim và 4 Trưởng ban. Mi khóa có nhim kỳ 1 năm.

Thành viên Ban ch nhim nhim k XXI năm 2020 - 2021 gm các thành viên sau: 

 

 

CHỦ NHIỆM

Họ và tên: Trần Tiến Dũng

Lớp: KN005 - K44

Email: dungtranlx@gmail.com

Tel: 091 979 5282

IMG_9943

 

 

 

IMG_9945

 

 

 

 

IMG_9965

 

 

 

 

IMG_9953

 

 

 

 

IMG_9961

 

 

 

 

bkt2_optimized

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM CHUYÊN MÔN

Họ và tên: Võ Trung Hậu

Lớp: KIC01 - K44

Email: vohau1005@gmail.com

Tel: 097 130 5252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM PR

Họ và tên: Lê Võ Anh Nghĩa

Lớp: KIC02 - K44

Email: anhnghiauehk44@gmail.com

Tel: 098 680 1657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN SỰ KIỆN

Họ và tên: Châu Huyền Linh

Lớp: KIC02 - K44

Email: chauhuyenlinh1906@gmail.com

Tel: 077 389 3554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG

Họ và tên: Lê Đặng Thùy Trang

Lớp: KI003 - K44

Email: ledangthuytrang410@gmail.com

Tel: 091 302 4680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Diệu Ngân

Lớp: KN010 - K44

Email: dieungan2701@gmail.com

Tel: 097 390 5403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KỸ THUẬT

Họ và tên: Vũ Phương Hoa

Lớp: KI001 - K44

Email: hoavuphg@gmail.com

Tel: 035 378 2000

   
Đối tác